Zastrzeżenia

Wszystkie dane i informacje są dostarczane „tak jak są” wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów handlowych ani doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, księgowego lub innego. Prosimy o skonsultowanie się z brokerem lub przedstawicielem finansowym, aby zweryfikować ceny przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji. kurs-walut.info nie jest doradcą inwestycyjnym, finansowym ani maklerem papierów wartościowych. Żadne dane i informacje nie stanowią porady inwestycyjnej ani oferty, rekomendacji ani zachęty ze strony kurs-walut.info do kupna, sprzedaży lub przechowywania jakichkolwiek papierów wartościowych lub produktów finansowych, a kurs-walut.info nie składa żadnych oświadczeń (i nie ma opinii) dotyczących celowości lub przydatności jakiejkolwiek inwestycji.

Żadne dane i informacje nie stanowią porady inwestycyjnej (zarówno ogólnej, jak i niestandardowej). Produkty lub operacje finansowe, o których mowa w takich danych i informacjach, mogą nie być odpowiednie dla Twojego profilu inwestycyjnego oraz celów lub oczekiwań inwestycyjnych. Twoim obowiązkiem jest rozważenie, czy jakikolwiek produkt finansowy lub operacja jest dla Ciebie odpowiednia, w oparciu o Twoje zainteresowania, cele inwestycyjne, horyzont inwestycyjny i apetyt na ryzyko. kurs-walut.info nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z jakichkolwiek operacji lub inwestycji w produkty finansowe, o których mowa. kurs-walut.info nie zaleca wykorzystywania podanych danych i informacji jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Dane są dostarczane przez giełdy finansowe i innych dostawców treści i mogą być opóźnione zgodnie z ustaleniami giełd finansowych lub innych dostawców danych. kurs-walut.info nie weryfikuje żadnych danych i zrzeka się wszelkich zobowiązań do tego.

kurs-walut.info, jego dostawcy danych lub treści, giełdy finansowe i każdy z ich podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych (A) wyraźnie zrzeka się dokładności, adekwatności lub kompletności jakichkolwiek danych oraz (B) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub inne wady, opóźnienia lub przerwy w tych danych, ani za działania podjęte w oparciu o nie. Ani kurs-walut.info, ani żaden z naszych dostawców informacji nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z podanych tutaj informacji. Używane tutaj określenie „partnerzy biznesowi” nie odnosi się do agencji, partnerstwa ani relacji typu joint venture między kurs-walut.info a takimi stronami.

Zgadzasz się nie kopiować, modyfikować, ponownie formatować, pobierać, przechowywać, reprodukować, ponownie przetwarzać, przesyłać ani rozpowszechniać żadnych danych ani informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez ​linków zwrotnych na naszych kurs-walut.info i używać takich danych lub informacji w przedsiębiorstwie handlowym bez uprzedniej pisemnej zgody.

Firma kurs-walut.info lub jej zewnętrzni dostawcy danych lub treści mają wyłączne prawa własności do dostarczonych danych i informacji.

wymiana walut

kurs-walut.info nie może zagwarantować dokładności wyświetlanych kursów wymiany. Aktualne kursy należy potwierdzić przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji, na które mogą mieć wpływ zmiany kursów walut.